Telefon: 602 191 832 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Wybierz swój język

Zasady współpracy

§1 Postanowienia ogólne

Zamieszczone poniżej Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń stanowią wiążącą umowę między Klientem a Tłumaczem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Maniakowska Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego. Korzystając z usług Tłumacza, Klient akceptuje niniejsze Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń. Tłumacz świadczy usługi zgodnie z praktykami ogólnie przyjętymi na rynku tłumaczeń, z dołożeniem należytej staranności zawodowej.


§2 Zasady składania zamówień

Klient dostarcza Tłumaczowi tekst do przetłumaczenia w formie papierowej bądź elektronicznej z uwzględnieniem informacji, w jakiej części tekst ma być przetłumaczony, w jakim terminie i czy ma to być tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) czy zwykłe. Po otrzymaniu dokumentów Tłumacz przygotowuje ofertę, podając termin wykonania tłumaczenia i orientacyjną cenę usługi. W przypadku tłumaczenia dokumentów metrykalnych lub innych w formie papierowej należy wcześniej umówić się telefonicznie lub e-mailem i dostarczyć je osobiście do biura.
Zlecenie uznaje się za przyjęte po uzyskaniu akceptacji warunków od Klienta, zaś w przypadku sporządzenia odrębnej umowy – z chwilą jej podpisania.


§3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1500 znaków wraz ze spacjami, wg wskazań statystyki edytora MS Word. Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2005 nr 15 poz. 131), wg wskazań statystyki edytora MS Word. Tłumaczenia rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym. Opłata naliczana jest z dokładnością do 0,5 strony rozliczeniowej z zaokrągleniem w górę. Opłata minimalna wynosi równowartość 1 strony.

Cena tłumaczenia obejmuje 1 egzemplarz papierowy (wydruk) tłumaczenia. W przypadku większej liczby egzemplarzy doliczana jest dodatkowa opłata.
Cena tłumaczenia nie obejmuje dodatkowych prac edytorskich (np. skanowanie, obróbka i tworzenie rysunków, tabel lub innych obiektów).
Tłumaczenia zwykłe dostarczane są Klientowi w wybranym formacie (papierowym lub elektronicznym). Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe), ze względu na swoją specyfikę, dostarczane są tylko w formie papierowej.
Do tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron dziennie lub tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu) doliczany jest dodatek w wysokości 50% stawki.
Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, dni ustawowo wolnych od pracy ani dnia przyjęcia zlecenia.

W przypadku rezygnacji z realizacji tłumaczenia przez Klienta po rozpoczęciu wykonywania usługi Klient obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną przez Tłumacza do chwili zgłoszenia rezygnacji, wynoszącego jednak nie mniej niż 25% uzgodnionej szacunkowej wartości zlecenia. Rezygnacja z zamówionej usługi może nastąpić wyłącznie na piśmie lub w formie elektronicznej, jeśli możliwa jest jednoznaczna identyfikacja danych Klienta.


§4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

Składając zamówienie na tłumaczenie ustne, Klient obowiązany jest poinformować Tłumacza o charakterze i tematyce tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, w momencie składania zamówienia Klient obowiązany jest przekazać Tłumaczowi materiały referencyjne.
Stawka podana w aktualnym cenniku naliczana jest za każdy rozpoczęty blok tłumaczenia ustnego. Minimalna stawka wynosi równowartość tłumaczenia jednego bloku.
Czas zlecenia liczony jest od godziny, na którą Tłumacz był zamówiony i zgłosił się, do chwili zakończenia tłumaczenia. Do czasu tego wliczane są wszystkie ewentualne przerwy.
W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza terenem Legionowa do czasu tłumaczenia doliczany jest czas dojazdu.
Jeśli czas tłumaczenia w jednym dniu przekracza dwa bloki (8 godzin), do każdego następnego bloku doliczana się 50% ceny. Wynagrodzenie podwyższa się o 50% również w przypadku wykonania tłumaczenia w dniu, w którym zostało zlecone, tłumaczenia w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz tłumaczenia w godzinach nocnych (tj. 20.00 – 6.00).
W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionej usługi tłumaczenia ustnego na mniej niż 48 godzin przed terminem usługi, naliczana jest opłata w wysokości 50% ustalonej stawki za tłumaczenie.
Rezygnacja z zamówionej usługi może nastąpić wyłącznie na piśmie lub w formie elektronicznej, jeśli możliwa jest jednoznaczna identyfikacja danych Klienta.


§5 Zasady dokonywania płatności

Za wykonaną usługę Tłumacz wystawia fakturę VAT. Klient będący konsumentem (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) dokonuje płatności gotówką w chwili odbioru tłumaczenia w biurze, zaś będący przedsiębiorcą (w rozumieniu ww. ustawy) – przelewem w terminie 7 dni na konto wskazane w fakturze.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Tłumacz ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Tłumacz zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia, w wysokości uzgodnionej z Klientem.


§6 Zachowanie poufności

Tłumacz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem.
Klient zwalnia Tłumacza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku potrzeby udowodnienia faktu wykonania lub rzetelności tłumaczenia w sytuacji sporu dotyczącego tych faktów, w tym także sporu z Klientem.


§7 Odpowiedzialność

Tłumacz nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn niezależnych od Tłumacza, w tym za działanie siły wyższej, awarie sprzętu i oprogramowania komputerowego, łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu wynikające z błędów występujących w tekście oryginału.
Odpowiedzialność tłumacza ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto za dane zlecenie. Ograniczenie to nie dotyczy tłumaczeń wykonywanych na rzecz konsumentów.
Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta z chwilą zapłacenia przez niego pełnej kwoty należności.


§8 Postanowienia końcowe

Stawki podane w cenniku nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) – stawki zawarte w fakturze VAT za dane zlecenie zostaną podwyższone o obowiązujący w dniu wystawiania faktury podatek VAT.
Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z usług świadczonych przez Tłumacza będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Tłumacza, zaś w przypadku gdy Klient jest konsumentem – przez sąd właściwy wg ustawowych przepisów ogólnych.