Telefon: 602 191 832 lub 22 768 73 72 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Aktualności

Statystyki podają, że z biegiem lat coraz więcej Polaków zawiera związki małżeńskie z cudzoziemcami. Jeśli małżeństwo zostaje zawarte poza granicami, by akt małżeństwa w Polsce działał jako pełnoprawny dokument potwierdzający zawarcie związku, potrzebna jest jego transkrypcja. Transkrypcja (tłumaczenie) pozwala zarejestrować zagraniczny akt małżeństwa i powoduje przeniesienie go do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Poniżej podam kilka wskazówek dotyczących jego tłumaczenia (rejestracji).

Przed udaniem się do polskiego rejestru stanu cywilnego należy zadbać o odpowiednie tłumaczenie aktu małżeństwa. Powinno ono być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który został zarejestrowany na liście tłumaczy przysięgłych sporządzonej przez Ministra Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,10539.html. Dokument do tłumacza przysięgłego można dostarczyć na kilka sposobów. Może być wręczony zarówno osobiście, przesłany pocztą, jak i w mailu w formie skanu. W tym ostatnim przypadku przy odbiorze tłumaczenia należy okazać tłumaczowi oryginał, gdyż przygotowanie tłumaczenia na podstawie oryginału jest wymogiem niezbędnym. Formuła poświadczająca zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu da pewność, że tłumaczenie zostanie przyjęte przez urząd stanu cywilnego. Niezbędne jest dostarczenie tam oryginalnego tłumaczenia poświadczonego z pieczęcią i odręcznym podpisem tłumacza. Mocy prawnej nie ma kopia czy wydruk tłumaczenia przysięgłego.

Następnie należy zarejestrować tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego. By to zrobić, konieczne jest osobiste lub listowne dostarczenie niezbędnych dokumentów do właściwego urzędu stanu cywilnego, w tym wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego, oryginału odpisu aktu i jego tłumaczenia. Do powyższych dokumentów należy załączyć dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Należy pamiętać, że akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny. Osoba ta, składając wniosek, musi przedstawić do wglądu swój dokument tożsamości.

Może jednak zaistnieć sytuacja, gdy wniosek zostanie odrzucony, czyli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy w państwie wystawienia dokument został wydany w niewłaściwy sposób, przez niewłaściwy organ lub gdy jego autentyczność nie została potwierdzona, a także gdy akt małżeństwa jest tłumaczeniem sporządzonym w państwie innym niż Polska lub gdy uznanie tego dokumentu byłoby sprzeczne z prawem RP. Oczywiście, zawsze możliwe jest odwołanie do odpowiedniego wojewody.

Wszystkim młodym parom serdecznie życzę szczęścia na nowej drodze życia i szybkiej rejestracji aktu małżeństwa.