Telefon: 602 191 832 lub 22 768 73 72 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Aktualności

W ostatnich latach coraz częściej wyjeżdżamy za granicę do pracy, ale nie tylko zagraniczni pracodawcy otworzyli swoje drzwi dla Polaków. Duża liczba młodych ludzi podejmuje także studia w innym państwie i tam uzyskuje kwalifikacje zawodowe oraz stopień naukowy.

Po powrocie osoby te często chcą kontynuować naukę na rodzimej uczelni albo przedstawić dyplom ukończenia studiów pracodawcy, a do tego potrzebne jest tłumaczenie poświadczone takiego dyplomu zagranicznej uczelni. Dzięki tłumaczeniu dyplomu ukończenia studiów można wykazać poziom wykształcenia, status ukończonej uczelni zagranicznej i programowy okres studiów. Natomiast dokument zwany suplementem do dyplomu, wydawany osobom, które ukończyły studia wyższe, zawiera informacje na temat rodzaju i poziomu uzyskanych kwalifikacji, instytucji, która wydała dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, programu studiów i uzyskanych wyników. Oba te dokumenty pomagają pracodawcom i instytucjom edukacyjnym w zrozumieniu kwalifikacji absolwenta uczelni wyższej.

Przygotowane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie poświadczone dyplomu ukończenia studiów i suplementu do niego może być także potrzebne absolwentowi do uzyskania zaświadczenia o równoważności wykształcenia uzyskanego za granicą. W takim przypadku posiadacz dokumentów składa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczenia dokumentów, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Należy jednak przy tym zauważyć, że zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą”, przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej, nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd, a samo tłumaczenie nie jest równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną biuro przechodzi na pracę zdalną.

Proszę o kontakt drogą telefoniczną/elektroniczną.