Telefon: 602 191 832 lub 22 768 73 72 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Aktualności

Zagraniczne prawo jazdy to jeden z dokumentów najczęściej przynoszonych do tłumacza przysięgłego w celu przygotowania jego przekładu. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdżających do Polski chce wykonać tłumaczenie poświadczone prawa jazdy, aby uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami także w Polsce.

Wydanie polskiego prawa jazdy odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 231). Zgodnie z jego zapisami osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach oprócz wniosku, dowodu uiszczenia opłaty i fotografii, winny przedłożyć kopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski. Co ważne, do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu.

Dlatego w tym przypadku tłumacz przysięgły nie tylko poprosi o okazanie oryginału dokumentu, ale wykona także jego kopię, zaświadczając zgodność wykonanego tłumaczenia z oryginałem dokumentu, którego kopię w sposób trwały załączy do tłumaczenia. Dopiero tak przygotowany dokument można zanieść do właściwego wydziału komunikacji i dołączyć do wniosku o wydanie polskiego prawa jazdy.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną biuro przechodzi na pracę zdalną.

Proszę o kontakt drogą telefoniczną/elektroniczną.